แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.) - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบ สอนเสริม ปฏิทินกิจกรรม การสอนออนไลน์ นัดเพื่อน หาเพื่อนเรียน
ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4329
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

โพสต์โดย ลุงหนวด » เสาร์ 30 เม.ย. 2022 10:26 am

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
รายวิชานี้มี สอนเสริมแบบเก็บคะแนน
เข้าเรียน
รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2565 (หน่วยที่ : 1-7)
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (หน่วยที่ : 1-7)
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2565 (หน่วยที่ : 8-15)
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2565 (หน่วยที่ : 8-15)

แนวข้อสอบข้อสอบ
บทที่ 1. ประมาณ 5 ข้อ เป็นพวกรายการรับล่วงหน้า รับเงินมัดจำ ค่าเช่าล่วงหน้า และ ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
บทที่ 2
บทที่ 3 การจัดตั้ง การดำเนินงาน (แนวข้อสอบ ทบ. 2 ข้อ คำนวณ ตอบตัวเลือก ประมาณ 3 ข้อ )
บทที่ 4
บทที่ 5 ออกเป็นข้อเขียน ไม่มีตัวเลือก
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8 ข้อสอบประมาณ 5-6 ข้อ
ตอนสอนจะพูดรวมกันของบทที่ 8-9-10
บทที่ 9 ออกเป็นข้อเขียน ไม่มีตัวเลือก (มาจากเนื้อหนา 8-9-10) อาจมีให้งบมา เช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล อาจให้ข้อมูลในงบมาบ้างส่วน
เช่น หากำไรขั้น (ขาย-ต้นทุนขาย) การหาอัตราส่วน 5 อัตราส่วนจาก 5 กลุ่ม (ในบทเรียนมี 20) บางตัวเอาชื่อเป็นเศษส่วนได้เลย
เช่น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุมเวียน / หนี้สินหมุนเวียน แล้วแทนค่า ข้อละ 3 คะแนน ควรมีข้อเสนอแนะจากผลการคำนวณ
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว = (สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน
บทที่ 10 บทเรื่องฉ้อฉน และ ความล้มเหลวทางการเงินไม่ออก
บทที่ 11 อาจออกแบบฝึกข้อ 3 ให้งบมาสองงบ แล้วมีคำถาม มีเน้นคำนวนวิธีทำงบกระแสเงินสด ส่วนของวิเคราะหฺ์สรุปงบกระแสเงินสด 1 ข้อตัวเลือก และพวกอัตราส่วน เช้นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล
บทที่ 12 ประมาณ
บทที่ 13 ไม่มีคำนวณ
บทที่ 14 ไม่มีคำนวณ
บทที่ 15

12-15 บทละประมาณ 5-6 ข้อ

ข้อสอบ 3 ชม.
มีแบบข้อเขียน 2 ข้อ 40 คะแนน จาก 2 หน่วย (บทที่ 9 , บทที่ xx)
ข้อ 1. xxx
ข้อ 2. เกี่ยวกับอัตราส่วน

ตัวเลือก 60 ข้อ 60 คะแนน จาก 13 หน่วย
===> คำนวณเพื่อปรับเป็น 70 คะแนน
และจะมีคะแนนเก็บ 30 คะแนน

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4329
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 01 พ.ค. 2022 10:21 am

สรุปเนื้อการการสอนเสริม

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4329
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

โพสต์โดย ลุงหนวด » เสาร์ 25 มิ.ย. 2022 9:24 am

สรุปเนื้อหาบทที่ 8
งบพื้นฐานมี 5 งบ
ประโยนชน์ของรายงานการเงิน

งบกำไรขาดทุน บริษัทจำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมาหชน
ดูสูตร และความแตกต่าง

งบแสดงฐานะการเงิน

*** งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4329
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 26 มิ.ย. 2022 9:20 am

สรุปบทที่ 12
ไม่มีคำนวณ
ข้อมูลประกอบงบมี 5 ข้อ
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ตเสร็จ
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบ

หมายเหตุประกอบงบ คำอธิบายของผู้สอบบัญชี

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4329
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: แนวข้อสอบ 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 03 ก.ค. 2022 12:01 am

ตัวอย่างเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ของบริษัท IRPC ค้นหา จาก set.or.th
อยู่ในหัวข้อ 16 ของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

16.1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้มีการเรียกชำระเงินครั้งที่ 3 จำนวนร้อยละ 25 ของการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 650 ล้านบาท เป็น 710 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจำนวน 6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

16.2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ่าย เงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 4,496 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 20,434 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 2,861 ล้านบาท และเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

16.3 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น อายุระหว่าง 4 - 12 ปี โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน รายใหญ่ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

ที่มา : https://classic.set.or.th/dat/news/202205/22056825.zip


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน