สิงห์บุรี ติดที่หนึ่ง ใน ห้าจังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุด

สิงห์บุรี เมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยด้วยเรื่องราววีรกรรมการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 841 ตารางกิโลเมตร
บ้านใหม่
Hero Member
Hero Member
โพสต์: 557
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 02 พ.ย. 2010 4:34 pm

สิงห์บุรี ติดที่หนึ่ง ใน ห้าจังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุด

โพสต์โดย บ้านใหม่ » พฤหัสฯ. 19 พ.ย. 2015 10:33 am

สิงห์บุรี ติดที่หนึ่ง ใน ห้าจังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุด
สุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดาเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (นิยามของกรมสุขภาพจิต) สาหรับ คะแนนสุขภาพจิต เป็นคะแนนรวมที่ได้จากการตอบแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตจานวน 15 ข้อที่มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้านของสุขภาพจิต คือ สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน โดยมีคะแนนเต็ม 45 คะแนน ดังนั้น ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิตคือ คะแนนสุขภาพจิต หาร 45 คูณ 100

ห้าจังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุด คือ สิงห์บุรี บึงกาฬ ลาพูน พิจิตร และจังหวัดแพร่ ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสุขภาพจิตของประชากรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า จังหวัดสิงห์บุรี มีคะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุดของประเทศ คือสูงถึงร้อยละ 78.8 จังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงรองลงมาคือจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 | 23
บึงกาฬ ลาพูน พิจิตร และแพร่ โดยมีคะแนนสุขภาพจิตร้อยละ 76.2, 75.7, 75.3 และ 74.6 ตามลาดับ ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าประชากรในจังหวัดดังกล่าวมีสภาพชีวิตที่เป็นสุขมาก

ที่มา: 22 | ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 | สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน